Οι εξελίξεις στις εξωτερικές κοινοτικές αρμοδιότητες, ιδίως μετά τη σειρά αποφάσεων Open Skies του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Master thesis)

Ζαβίτσας, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Court of Justice of the European Communities
Aeronautics, Commercial--Law and legislation--European Union countries
European Union countries Foreign relations
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,Open skies,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/787
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2480
Table of contents: Εισαγωγή Μέρος πρώτο: Η εξωτερική υποκειμενικότητα της Ε.Κ./Ε.Ε. 1 Οι εξωτερικές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά. 1.1 Διπλωματική Δραστηριότητα 1.1.1 Η εκπροσώπηση της Ε.Κ./Ε.Ε. στις τρίτες χώρες 1.1.2 Οι αποστολές των τρίτων κρατών στην Ε.Κ/Ε.Ε. 1.2 Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (Κ.Ε.Π.Π.Α.) 1.2.1 Προϊστορία της Κ.Ε.Π.Π.Α. 1.2.2 Βασικά θεσμικά χαρακτηριστικά της Κ.Ε.Π.Π.Α. 1.2.3 Σκοποί και μέσα Κ.Ε.Π.Π.Α. 2 Διεθνής προσωπικότητα της Ε.Κ.: 2.1 Η διεθνής προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών 2.1.1 Η Συμβατική θεωρία 2.1.2 Η θεσμική θεωρία 2.1.3 Η Ενδιάμεση θεωρία 2.2 Η Ε.Κ. και η Ε.Ε. ως υποκείμενα του διεθνούς δικαίου 3 Οι εξωτερικές κοινοτικές αρμοδιότητες: 3.1 Βασικές αρχές του Κοινοτικού Δικαίου που επηρεάζουν τις εξωτερικές αρμοδιότητες 3.1.1 Αρχή των περιορισμένων αρμοδιοτήτων 3.1.2 Αρχή επικουρικότητας 3.1.3 Αρχή αναλογικότητας 3.2 Ρητές εξωτερικές κοινοτικές αρμοδιότητες 3.2.1 Η εξωτερική διάσταση της τελωνειακής ένωσης- Κοινό εξωτερικό δασμολόγιο 3.2.2 Κοινή εμπορική πολιτική 3.2.3 Αρμοδιότητα για τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης 3.2.4 Λοιπές ρητές εξωτερικές αρμοδιότητες 3.3 Συνεπαγόμενες σιωπηρές εξωτερικές κοινοτικές αρμοδιότητες 3.3.1 Οι καταβολές της θεωρίας των συνεπαγομένων αρμοδιοτήτων (Implied Powers). Η πριν το Δ.Ε.Κ. εφαρμογή της. 3.3.2 Αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας των Implied Powers 3.3.2.1 Η θεωρία και η λογική 3.3.2.2 Implied Powers και διασταλτική ερμηνεία 3.3.2.3 Implied Powers και ρήτρες περί συμπληρώσεως κενών των Συνθηκών 3.3.3 Οι συνεπαγόμενες εξουσίες στο πεδίο των εξωτερικών αρμοδιοτήτων. 3.3.3.1 Η νομολογία των Δ.Ε.Κ.: α) A.E.T.R. ή E.R.T.A. 22/70 β) Γνωμοδότηση 1/76 γ) Kramer 3,4 και 6/76 Μέρος Δεύτερο: Οι αποφάσεις «Open Skies» 1 Οι εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών: Νομικό πλαίσιο, πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο των αποφάσεων «Open Skies» του Δ.Ε.Κ. 1.1 Διεθνές, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Εξελίξεις. 1.2 Η σημασία των αερομεταφορών στην ολοκλήρωση. Σύγχρονες διαστάσεις της έννοιας «αερομεταφορές». 1.3 Οι αερομεταφορές και η κοινότητα. Η στάση του Δ.Ε.Κ. και οι πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις. 1.3.1 Αποφάσεις "Nouvelles Frontieres" 1.3.2 [Η] πρώτη προσπάθεια απελευθέρωσης της κοινοτικής αγοράς: 1.3.2.1 Το «πρώτο πακέτο», (1989) 1.3.2.2 Το «δεύτερο πακέτο» (1990) 1.3.2.3 Το «τρίτο πακέτο» 2 Οι συμφωνίες "Open Skies" και η δικαστική διαμάχη. Οι αποφάσεις 2.1 Η δικαστική διαμάχη: Οι αιτιάσεις της Επιτροπής 2.2 Δικονομικά αντεπιχειρήματα Α) Γερμανία Β) Αυστρία Γ) Λουξεμβούργο Δ) Βέλγιο 2.3 Η απόφαση του δικαστηρίου 2.3.1 Επί της παραβιάσεως της κοινοτικής αρμοδιότητας κατά την έννοια της γνωμοδοτήσεως 1/76 2.3.2 Επί της παραβιάσεως της εξωτερικής κοινοτικής αρμοδιότητας κατά την έννοια της νομολογίας E.R.T.A. 22/70 2.3.3 Επί της παραβιάσεως του άρθρου 5 της Σ.Ε.Κ. 2.3.4 Επί της των άρθρων 43 και 46 της Συνθήκης Ε.Κ. λόγω της ρήτρας περί ιδιοκτησίας και του ελέγχου των αεροπορικών εταιρειών 2.3.4.1 Η παραβίαση του άρθρου 43 Σ.Ε.Κ. 2.3.4.2 Η παραβίαση του άρθρου 46 Σ.Ε.Κ. 3. Ο αντίκτυπος και η σημασία των αποφάσεων. 3.1 Η αξιολόγηση των αποφάσεων σε νομικό επίπεδο. 3.1.1. Θετικές διαπιστώσεις 3.1.2 Αρνητικές διαπιστώσεις 3.2 Αξιολόγηση σε πολιτικό επίπεδο. Επίμετρο
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00075.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής98.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/787
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2480
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons