Βελτιστοποίηση Χαρακτηριστικών Ροής σε Συστήματα Ενεργού Ιλύος για Ταυτόχρονη Αφαίρεση Άνθρακα,Αζώτου και Φωσφόρου (Doctoral thesis)

Βαϊοπούλου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Liquid wastes
Biokinetics parameters
Nitrification inhibitors
Water--Purification--Nitrogen removal
Filamentous fungi--Biotechnology
Keywords: Βιολογική οξείδωση άνθρακα,Απονιτροποίηση,Βιοχημική κινητική,Υγρά απόβλητα,Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9919
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1264
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66095.pdfΔιδακτορική Διατριβή228.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/9919
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1264
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons